បុណ្យកឋិនទាន វត្តកេតនៈ ថ្ងៃទី11/11/2012 - wat ketanak
Headlines News :
Home » » បុណ្យកឋិនទាន វត្តកេតនៈ ថ្ងៃទី11/11/2012

បុណ្យកឋិនទាន វត្តកេតនៈ ថ្ងៃទី11/11/2012

Written By kkaba on Sunday, 19 May 2013 | 02:04


Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc