ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ វត្តកេតនៈ ប្រារពពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ២០១៣ - wat ketanak
Headlines News :
Home » , » ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ វត្តកេតនៈ ប្រារពពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ២០១៣

ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ វត្តកេតនៈ ប្រារពពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ២០១៣

Written By kkaba on Monday, 8 April 2013 | 20:21Damma Talk 11-11-2012 Slideshow: Wat’s trip to Sydney was created with TripAdvisor TripWow!

Damma Talk 11-11-2012 Slideshow: Wat’s trip to Sydney was created with TripAdvisor TripWow!
Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc