ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ វត្តកេតនៈ ប្រារពពិធី ស្រងទឹកព្រះ ក្នុងថ្ងៃបុណ្យ ចូលឆ្នាំ ២០១៣ - wat ketanak
Headlines News :
Home » , » ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ វត្តកេតនៈ ប្រារពពិធី ស្រងទឹកព្រះ ក្នុងថ្ងៃបុណ្យ ចូលឆ្នាំ ២០១៣

ព្រះសង្ឃ និងពុទ្ធបរិស័ទ វត្តកេតនៈ ប្រារពពិធី ស្រងទឹកព្រះ ក្នុងថ្ងៃបុណ្យ ចូលឆ្នាំ ២០១៣

Written By kkaba on Sunday, 7 April 2013 | 00:54


Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc