រៀបចំចាប់ ឆ្នោតរង្វាន់ ក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ថ្ងៃទី ៧មេសា២០១៣ នៃវត្តកេតនៈ - wat ketanak
Headlines News :
Home » , » រៀបចំចាប់ ឆ្នោតរង្វាន់ ក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ថ្ងៃទី ៧មេសា២០១៣ នៃវត្តកេតនៈ

រៀបចំចាប់ ឆ្នោតរង្វាន់ ក្នុងពិធីបុណ្យ ចូលឆ្នាំថ្មី ថ្ងៃទី ៧មេសា២០១៣ នៃវត្តកេតនៈ

Written By kkaba on Sunday, 7 April 2013 | 19:32

Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc