អានអត្ថបទ ព្រះធម៌ ដោយព្រះតេជគុណ បណ្ឌិត ហុកសាវណ្ណ - wat ketanak
Headlines News :
Home » » អានអត្ថបទ ព្រះធម៌ ដោយព្រះតេជគុណ បណ្ឌិត ហុកសាវណ្ណ

អានអត្ថបទ ព្រះធម៌ ដោយព្រះតេជគុណ បណ្ឌិត ហុកសាវណ្ណ

Written By kkaba on Thursday, 28 March 2013 | 19:50

Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc