អគ្គបណ្ឌិត បុតសាវង្ស សម្តែងព្រះធម៌ ទេសនា នៅវត្តកេតនៈ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី១៩ខែមក្ករា២០១៣ - wat ketanak
Headlines News :
Home » , » អគ្គបណ្ឌិត បុតសាវង្ស សម្តែងព្រះធម៌ ទេសនា នៅវត្តកេតនៈ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី១៩ខែមក្ករា២០១៣

អគ្គបណ្ឌិត បុតសាវង្ស សម្តែងព្រះធម៌ ទេសនា នៅវត្តកេតនៈ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ថ្ងៃទី១៩ខែមក្ករា២០១៣

Written By kkaba on Saturday, 30 March 2013 | 06:15

Share this article :

0 comments:

Speak up your mind

Tell us what you're thinking... !

Translate

 
Address : | Wat ketanak | Khmer Kampuchea Krom
42 Wynyard Rossmore Ave NSW 2557 Australia
Copyright © 2012. wat ketanak - All Rights Reserved
KHMER KROM AND AUSTRALIA BUDDHIST ASSOCIATION Inc